Slovak Proverbs & Sayings

 

Phonetical Spellings and Previous Proverbs & Sayings below.

 

 

 

 

Hnev zlý radca. 

Anger is an evil counselor.

 

Bez opatrnosti aj šikovnosť je márna   

Without caution even cleverness is futile.

 

Lepši chlebik v pokojí, ako koláč v rozbroji.

Better to eat bread in peace, than cake amidst turmoil.

 

Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.

One is apt to fall into the hole which he digs for another.

 

Desaťkrát meraj a potom strihaj.

Measure ten times before you cut once.    

 

 

 

Phonetical Spellings 

 

a    á    as in Father ia     as in yo in yonder
e    é    as in bed, let   iu     as in you or ew in pew
i     y     as in hill ou    as in ow  in know
í    ý      as in police, meet ie     as in ye in yes
o          as in bore, more short o sound ô      as in wo in wonder  
         as in put  ú      as in too, moon

 

c    as the ts in cats, never as c in cut r    rolled more than in English  
č    as ch in chin, change š    as sh in shut  
d    much like the d in duty, mildew ž    as the s in treasure
j    as y in yet, never as j in juice dz    as ds in pads
ľ    much like the double ll in million ň    as the ny in canyon, the n in knew
dž    as j in jaw, John ch    rougher than h, like the Bach
h    as in hoop  

There are no silent letters in Slovak.  If the consonant is alone, slide it into the next word and pronounce it, because it is a preposition; example: s means with; ským means with you.

 Proverbs and Sayings

 

Slovak English Phonetical

Nie ten majster, ktorý začne, ale ktorý dokoná

Not he who begins but he who finishes is the master.

Knee-eh tehn my-stehr, k-tho-ree zah-chneh, ah-leh k-tho-ree doh-koh-nah.

 Horšia dlžoba ako chudoba.

Debt is worse than poverty.

Hohr-sheh dl-shoh-bah ah-koh chuh-doh-bah.

Silný si utiera čelo, chytrý ústa.

The strong wipe their brows, the crafty their lips.

Sill-knee sea u-tie-rah cheh-loh-, chy-tree u-stah.

Svoje veci nechváľ, a cudzie nehaň.

Don’t praise what is yours; don’t belittle what is another’s.

Svoy-eh veh-cih neh-kvahl, a cud zieh neh-hahn.

S pravdou najd’alej zajdeš.

With truth you can travel the farthest.

S pr hv-dohu neye-dah-lay zeye-desh

     

Ked Pán boh nechce, môže človek robiť , čo chece.

If God be unwilling, man can do nothing.

Ked Pahn Boh neh-tseh mo-ze (as in treasure) chlo- vehk roh-bith, cho tseh.

človeka pri pijatyke a pri hre poznáš

You learn to know a man when you play or drink with him.

Chlo-veh-kah pree pee-yah-teh-keh ah pree hreh pohz(as in treasure)nahsh.

Čoho sa kto bojí, o tom sa mu najskôr sníva

The thing we fear, we soon dream about.

Cho-hoh sah ktoh boyee, oh tohm sah muh nahy-score snee-vah.  

Ženu a plátno nedobre kupovať pri svieci.

Cloth or a wife should never be selected by candlelight.

Zeh (as in treasure)nuh ah plaht-noh neh doh-breh ku-poh-vaht pree syet-si.

Lepšie chudé pokonanie, ako tučný proces.

Better a lean settlement than a fat litigation.

Leh-shie who-deh poh-koh-nah-nie, ah-koh tuch-nee proh ces.    

     

I veľký dub bol kedysi len žalud´om.

Even a giant oak was once an acorn. Ee vehl-kee duhb bohl keh-dee-see lehn zah (z as is treasure) luh-dohm.

Nič nepovažuj za svoje, čo môžeš ztratiť.  

Do not regard as your own anything you may lose.

Nich neh-poh-vah-zuee (z as in treasure) zah svoy-eh, cho mo (ô as in wonder)-zesh (z as in treasure) ztrah-tith.

Keby nebolo hriechu, nebolo by pekla.

If there was no sin, there would be no hell. Keh-bee neh-boh-loh hreh-who, neh-boh-loh bee pehk-lah.

Jednaj ako cigáň, ale plať ako pán.

Barter like a gypsy, but pay like a gentleman Yehd- neye ah-koh cih-ganh, ah-leh plath- a-koh pawn.

Iskra najkrajšie vtedy zasvieti, ked hasne.

A spark produces its brightest glow just before it dies out. Eh-skrah  neye-krah-shie vteh-dee zaj-svee-eh, ked kah-sneh.

Silená modlitba nejde do neba.

Compulsory prayers never reach heaven. Sih-leh-nah  mod-leth-bah nehy-deh doh neh-bah.

Pán Boh nie náhlivý, ale pamätlivý.

God is not impatient but mindful. Pahn Boh knee-eh nah-lee-vee, ah-leh pah-met-lee-vee.

Natiahni si uši a počúvaj!

Tighten your eardrums and give heed! (pay attention) Nah-tee-ah-knee see uh-she ah poh-chuh v-eye.

Len sa mi tak na jazyku pletie.

It keeps floating about on my tongue (attempt at recollection). Lehn sah me thak nah yah-zee-kuh pleh-tee-ah.

Krúti hlavou ako neveriaci Tomáš. 

He shakes his head like a doubting Thomas. Kruh-tee hlah-vohu ah-ko neh-veh-ree-ah-see Toh-mash
Pravda výjde na vrch ako olej na vodu. The truth rises to the surface like oil on water. Prahv-dah   vee-deh   nah   vrch (roll them all together)  ah-koh   oh-lay   nah   voh-du.
čnosť a peknosť je milá spoločnosť Virtue and beauty are a blessed association. Chno-st   ah   pehk-nost   jeh (ye)   mil (as in ill)-ah   spoh (o short as in or)-loch   nohst.
Dobrá práca sama sa chváli. Fine work is its own flattery. Doh-bra (roll the r)   prah-tsah   sah-mah   sah   chvah-lee (ch as in Bach).
Dobré svedomie je mäkkíá poduška

A good conscience makes a soft pillow.

Dob-reh  sveh-doh-myeh  jeh  mehk-kah poh-du-shkah.
Spravedlivá práca ako modlitba. Honest labor is a form of prayer. Sprah-vehd-lee-vah   prah-tsah   ah-ko   mohd (o as in or)-liht-bah.
Láska nepotrebuje zákona. Love need no laws Lah-skah neh-poh-treh-buj-eh zah-koh-nah.
Na zajtra je len hnev dobre odkladať.

Anger is the only thing to put off until tomorrow.

Nah zeye-trah jeh lehn hnev doh-breh od-klah-dahth.
Kto si málo neváži, viacej nezaslúži.

Who is not grateful for a little does not deserve more.

Ktoh see mah-loh neh-vah-dzee (as in jaw), vee-aht-say neh zah sluh dzee.
čo máme, o to nedbáme a za iným sa zháňame.

We disregard what we've got, always chasing what we've not.

Cho mah-meh, oh toh nehd-bah-meh ah zah ihnyem sah shah-nah meh.
Bieda nejlepši majster.

Want is the most resourceful master.

Bee-eh-dah nigh-lehp-sheh my stehr.                                                   
Ani nevidí, ani nepočuje od radost.

He can neither see nor hear from joy.

Ah-knee, neh-vee-dee. Ah-knee neh-poh chuh-yeh ohd rah-dohst.
Teši sa, len tak mladne.

So pleased. He keeps getting younger.

Teh-she sah, lehn tahk mlahd-neh.
Dobrý ako leto.

(As pleasant) a person as a summer day.

Doh-bree ah-koh leh-toh.
Tvár - duše obraz.

The face - the picture of the soul.

Tvahr  duh-seh ohb-raz .
Do domu, kde láska byva, slniečko sa rado diva. 

The sun loves to peer into the home where love is.

Doh doh-muh, kdeh lah-skah bee-vah, sl-nih ech-ko sah rah-doh dih-vah.
Okuliare na nos!

Spectacles on the nose! (pay attention). 

Oh-kuh-liah-reh nah nohs!
Dobré slovo lepšie od peňazí. A kind word is better than cash. Doh-reh sloh-voh lep-she-eh ohd peh-nah- zee.
Lepšia hrsť priateľstva, ako voz dukátov. A handful of friendship is better than a wagon load of gold. Lep-she-eh hrst (roll the r) pree-ah-tehl-stvah, ah koh-vohz duh-kah-tohv.

Každý je sám svojho šťastia kováč.

Each of us is the forger of his own happiness.

Kah-zdee jeh sah-mah svoh-hoh shtah-stee-ah koh-ach.
Človek na tvár, ale Boh na srdce hľadi.

Others read your face, God your heart.

Cloh-vehk nah tvahr, Boh nah scd-ceh hlah-dee.                         
Čas a trpelivosť ruže donáša. Time and patience bring roses. Chahs ah tr-peh-lih-vost ruh-zeh doh-nah-sha.                                

Vd'vačnosť a pšenica iba v dobrej zemi rastú.

Gratitude and wheat grow only in good soil . V dvah chnost ah pshe-nih-sah ih-bah v doh-breh zeh-mee rah-stuh
Kto nemá v hlave, má v pätách.

If you don’t use your head you have to use your feet. 

Ktoh neh-mah v hlah-veh, mah v peth-tahch
Horši strach, než sama bieda.

Fear is worse than misfortune itself.

Hohr-sheh  stahr-ch, neh z sah-mah bee-eh-dah

Ani Pán Boh všetkým ľud’om nevyhovie.

 Even God does not satisfy all people.

Ah-knee Pahn Boh vsheh-kim luh-dohm neh-vee-ho-vee-eh

Dobrý počiatok, polovica práce.

A good beginning is half the job

Doh-bree poh-chee-ah-, poh-loh-vih-tscah prah-tse

Nešťastie ťa nauči modliť sa.

Misfortune teaches us to pray.

Neh-shtah-tee-eh tah nah-uh-chee mohd-lit sah.
Múdry sa nik nenarodil.

No one is born wise.

Muh-dree sah nihk nah-nahroh-dill.

Keby mladosť znala a starosť  mohla.

If youth knew and old age could. Keh-bee mlah-dohst znah-lah ah stah-rosht moh-hlah.

Ľahšie haniť ako spraviť.

It is easier to criticize than to create.

L( as in million)sh she-yeh hah-knee-ith ah-koh sprah-vith.

Premôž svoj hnev, pokým je malý.

Kill your anger while it is small. Preh-moz (o as in wonder z as in treasure) svoj-hoh hnev, poh-kim jeh mah-lee.

Nie je dobre toho hnevať, koho musiš zajtrá odprosovať

Don’t anger one to whom you must apologize tomorrow. Neh-yeh yeh doh-breh toh-hoh hneh-vahth, koh-hoh muh-shish zeye-trah ohd-proh-doh-vaht.

Kto sa s prácou oberá, o noviny málo dbá.

The busy care little about gossip.

Ktoh sah s prah-stou oh behr-rah, oh noh-vi-knee mah-loh dbah.

Lepšia je hodinka na rozmýšľanie, ako rok na banovanie.

Better an hour of thought than a year of regret. Lehp-sh-yah jeh ho-din-kah nah roh-zyshlah-knee-eh, ah-koh rohk nah bah-noh-vah-knee-eh.

Kto najbližšie kostola býva, ten najneskoršie doň chodieva.

He who lives nearest the church, always comes the latest. K-toh neye-blih z (as in treasure) shee-eh koh-stoh-lah bee-vah, tehn neye-neh-skorh-shee-eh do n (as the ny in canyon) choh-dee-eh-vah.
To mu už davno z hlavy vyšumelo. It oozed out of his head long ago. Toh muh uz (as in treasure) dah-vnoh z hlah-vee vee-shu-meh-loh.

Padol mu rozum za sáru.

His reason (judgment) has fallen down into his boots.

Pah-dohl muh roh-zum zah sah ruh

Považuj každý deň ako svoj najlepši.

Consider each day as your best day. 

Poh-vah-dzuee kah-zdee den (n as in knew) ah- koh svoy nigh-lehp-sheh.

Nevieš kto sa ti ešte zíde.

You never know whom you may need.

Neh-vehsh ktoh sah tea eh-shteh dzi-deh.

Kde nieto poriadku, ide všetko do úpadku

Where there is no order, everything is headed toward collapse.

Kdeh neek-toh poh-ree-ahd-ku (u as in put), i(I as in hill)-deh vsheth-ku doh u( as in moon)-pahd-ku (u as input).

Blázon iba nad svojou škodou zmúdrie.        

A fool learns only at his own expense.  

Blah-zohn ee-bah nahd svoy-ou zmud (o as in moon) ree. 

Dal rozum do árendy.

Rented out his common sense.

Dahl roh-zum doh a-rehn-dee.

 

 

Taken from the book “Slovak Proverbs and Sayings”  by Peter P. Yurchak